Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn làm tăng số l

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn làm tăng số l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể thuộc đột biến


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chắc chắn làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể thuộc đột biến.

Chọn D

Ý kiến của bạn