Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu quả Gi

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu quả Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu quả:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể làm mất cân bằng gen nên thường gây sức sống hoặc gây chết sinh vật.

Đáp án đúng là A.

Ý kiến của bạn