Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy 336 lít khí CO đktc cần V lít khí oxi đktc thu

Đốt cháy 336 lít khí CO đktc cần V lít khí oxi đktc thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy 3,36 lít khí CO (đktc) cần V lít khí oxi (đktc) thu được khí cacbonic. Giá trị V là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nCO = V/22,4.


PTHH: 2CO + O2 → CO2

Giải chi tiết:

nCO = 3,36/22,4 = 0,15 mol.

2CO   +   O2 → CO2

0,15 → 0,075              (mol)

Vậy V = 0,075.22,4 = 1,68 lít.

Đáp án C

Ý kiến của bạn