Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 174 gam một hiđrocacbon X rồi đem to

Đốt cháy hoàn toàn 174 gam một hiđrocacbon X rồi đem to

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1,74 gam một hiđrocacbon X rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 23,64 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 15,66 gam. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

X + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + H2O


Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2


+ nCO2 = nBaCO3


+ mdd giảm = mBaCO3 – (mCO2 + mH2O) ⟹ nH2O


So sánh nCO2 và nH2O ⟹ Dãy đồng đẳng của X ⟹ CTPT của X.

Giải chi tiết:

X + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + H2O

Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2

+ nCO2 = nBaCO3 = 0,12 (mol)

+ mdd giảm = mBaCO3 – (mCO2 + mH2O)

⟹ 15,66 = 23,64 – (0,12.44 + nH2O.18) ⟹ nH2O = 0,15 (mol)

So sánh nH2O = 0,15 > 0,12 = nCO2 ⟹ X là ankan.

Gọi công thức phân tử của Y là CnH2n+2 (n ≥ 1)

BTNT C ⟹ (n = dfrac{{{n_{CO2}}}}{{{n_X}}} = dfrac{{{n_{CO2}}}}{{{n_{H2O}} - {n_{CO2}}}} = 4)

Vậy CTPT của X là C4H10.

Đáp án C                                    

Ý kiến của bạn