Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 1772 gam một chất béo triglixerit cầ

Đốt cháy hoàn toàn 1772 gam một chất béo triglixerit cầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 17,72 gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2 thu được CO2 và 1,06 mol nước. Mặt khác, cho 26,58 gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối thu được là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ BTKL ⟹ mCO2 = m chất béo + mO2 - mH2O


+ BTNT O: nO(chất béo) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2 ⟹ n chất béo = nO(chất béo)/6


Khi cho chất béo tác dụng với NaOH vừa đủ:


nNaOH = 3n chất béo


nglixerol = n chất béo


BTKL: m muối = m chất béo + mNaOH - m glixerol

Giải chi tiết:

BTKL ⟹ mCO2 = m chất béo + mO2 - mH2O = 17,72 + 1,61.32 - 1,06.18 = 50,16 gam ⟹ nCO2 = 1,14 mol

BTNT O: nO(chất béo) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2 = 1,14.2 + 1,06 - 1,61.2 = 0,12 mol

⟹ n chất béo = nO(chất béo)/6 = 0,02 mol

Khi cho chất béo tác dụng với NaOH vừa đủ:

nNaOH = 3n chất béo = 0,06 mol

glixerol = n chất béo = 0,02 mol

BTKL: m muối = m chất béo + mNaOH - m glixerol = 17,72 + 0,06.40 - 0,02.92 = 18,28 gam

Tỉ lệ:

17,72 gam chất béo thu được 18,28 gam muối

26,58 gam         →                  27,42 gam

Chọn B.

Ý kiến của bạn