Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 188 gam chất hữu cơ X chứa C H O cần

Đốt cháy hoàn toàn 188 gam chất hữu cơ X chứa C H O cần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1,88 gam chất hữu cơ X (chứa C, H, O) cần 1,904 lít O2 (đktc), thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích là 4 : 3. Biết tỉ khối của X so với không khí nhỏ hơn 7. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nO2 = 1,904/22,4 ⟹ mO2


Trong cùng 1 điều kiện, tỉ lệ về thể tích bằng tỉ lệ về số mol


Gọi số mol CO2  là 4a thì số mol H2O là 3a


Áp dụng ĐLBTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O . ⟹ a


Gọi CTĐGN của X là CxHyOz


⟹ x : y : z


Mà dx/kk < 7 ⟹ CTPT của X 

Giải chi tiết:

nO2 = 1,904/22,4 = 0,085 mol ⟹ mO2 = 0,085.32 = 2,72 gam.

Trong cùng 1 điều kiện, tỉ lệ về thể tích bằng tỉ lệ về số mol

Gọi số mol CO2  là 4a thì số mol H2O là 3a

Áp dụng ĐLBTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O

⟹ 1,88 + 2,72 = 44.4a + 18.3a

⟹ a = 0,02 mol.

BTNT ⟹ nC(X) = 0,08 mol; nH (X) = 0,12 mol; nO(X) = 2.0,08 + 0,06 – 2.0,085 = 0,05 mol.

Gọi CTĐGN của X là CxHyOz

⟹ x : y : z = 0,08 : 0,12 : 0,05 = 8 : 12 : 5.

⟹ CTĐGN của X là C8H12O5

⟹ CTPT của X là (C8H12O5)n

Mà dx/kk < 7 ⟹ 188n < 203 ⟹ n < 1,08. ⟹ n = 1.

Vậy CTPT của X  là C8H12O5.

Đáp án A

Ý kiến của bạn