Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit (đktc) CH<sub>3</sub>NHCH<sub>3<

Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit (đktc) CH<sub>3</sub>NHCH<sub>3<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit (đktc) CH3NHCH3 cần tối thiểu bao nhiêu lít không khí biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C2H7N + 3,25O2 -> 2CO2 + 3,5H2O + 0,5N2

=> nO2 = 3,75namin

=> nkk = 5nO2 =18,75namin = 5,625 mol

=>Vkk = 126 lit

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn