Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đkc) hỗn hợp M gồm 2 anken đồng

Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đkc) hỗn hợp M gồm 2 anken đồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đkc) hỗn hợp M gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp X; Y (MX < MY) rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình I đựng P2O5  dư và bình II đựng dung dịch Ca(OH)2  dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam và khối lượng bình II tăng (m + 39) gam. Phần trăm khối lượng anken Y trong M là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì là hỗn hợp 2 anken => cháy tạo sản phẩm nCO2 = nH2O

.mII – mI = mCO2 – mH2O = 39g

=> nCO2 = nH2O = 1,5 mol

,nM = 0,4 mol => Số C trung bình  = 3,75

=> X là C3H6 và Y là C4H8 với số mol lần lượt là x và y

=> x + y = 0,4 mol ; nCO2 = 3x + 4y = 1,5 mol

=> x = 0,1 mol ; y = 0,3 mol

=> %mY(C4H8) = 80%

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn