Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cần V lít khí oxi thu

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cần V lít khí oxi thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cần V lít khí oxi thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. Giá trị của V là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

X + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + H2O


BTNT O ⟹ 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⟹ nO2 ⟹ V.

Giải chi tiết:

nCO2 = 1,2 mol; nH2O = 0,6 mol.

X + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + H2O

BTNT O ⟹ 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⟹ nO2 = 1,5 mol.

Vậy V = VO2 = 33,6 lít.

Chọn D.

Ý kiến của bạn