Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn khí metan CH4 trong khí oxi vừa đủ S

Đốt cháy hoàn toàn khí metan CH4 trong khí oxi vừa đủ S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn khí metan (CH4) trong khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản ứng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của O2.

Giải chi tiết:

PTHH: CH4 + 2O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + 2H2O

Đáp án C

Ý kiến của bạn