Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa tripanmitin tri

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa tripanmitin tri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa tripanmitin, triolein, axit stearic, axit panmitic (trong đó số mol các chất béo bằng nhau). Sau phản ứng thu được 83,776 lít CO2 (đktc) và 57,24 gam nước. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (dư) đến khi các phản ứng hoàn toàn thì thu được a gam glixerol. Giá trị của a là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ X bất kì có k liên kết π trong phân tử


⟹ nX = (k – 1).(nCO2 – nH2O)

Giải chi tiết:

* X gồm (C15H31COO)3C3H5 (x mol); (C17H33COO)3C3H5 (x mol); C17H35COOH ; C15H31COOH

Nhận thấy trong X có:

+ 2 axit chỉ có 1 liên kết π trong phân tử⟹ Khi đốt cháy cho nCO2 = nH2O.

+ (C15H31COO)3C3H5 có 3 liên kết π trong phân tử.

+ (C17H33COO)3C3H5 có 6 liên kết π trong phân tử.          

X + O2 → CO2 + H2O

                  3,74    3,18   (mol)

⟹ nCO2 – nH2O = 2ntripanmitin + 5ntriolein = 7x = 0,56. ⟹ x = 0,08 mol.

* X + NaOH → C3H5(OH)3

⟹ nC3H5(OH)3 = ntripanmitin + ntriolein = 2x = 0,16 mol.

⟹ a = 0,16.92 = 14,72 g.

Chọn D.

Ý kiến của bạn