Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X không chứa oxi tron

Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X không chứa oxi tron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X (không chứa oxi trong phân tử) bằng lượng không khí vừa đủ, thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có công thức phân tử là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

BTNT O⟹ nO2 ⟹ nN2 (kk) ⟹ nN2 (sp)


Gọi CTĐGN của X là CxHyNz


⟹ x : y : z = nC : nH : nN


⟹ CTPT của X.

Giải chi tiết:

Bảo toàn nguyên tố ta có:

nC(X) = nCO2 = 17,6/44 = 0,4 mol.

nH(X) = 2nH2O = 2.12,6/18 = 1,4 mol.

BTNT O ⟹ 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⟹ nO2 = 0,75 mol.

⟹ nN2 (kk) = 4nO2 = 4.0,75 = 3 mol ⟹ nN2 (sp) = 3,1 – 3 = 0,1 mol.

nN(X) = 2nN2 = 2.0,1 = 0,2 mol.

Gọi CTPT của X là CxHyNz

⟹ x : y : z = nC : nH : nN = 0,4 : 1,4 : 0,1 = 2 : 7 : 1.

Vậy CTPT của X là C2H7N hay C2H5NH2.

Đáp án A

Ý kiến của bạn