Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng m

Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2 thì công thức phân tử chung của dãy là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào công thức tổng quát của hiđrocacbon và phản ứng đốt cháy.

Giải chi tiết:

Đối với hiđrocacbon, chỉ có hiđrocacbon no khi tham gia phản ứng đốt cháy mới cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2.

Đáp án C

Ý kiến của bạn