Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 224 lít CO

Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 224 lít CO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam nước thì thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng bảo toàn nguyên tố O để tính lượng O2 đã phản ứng.

Giải chi tiết:

Ta có nCO2 = 0,1 mol; nH2O = 0,15 mol.

BTNT "O": 2nO2 pư = 2nCO2 + nH2O

⟹ nO2 pư = (2.0,1 + 0,15)/2 = 0,175 mol

⟹ VO2 = 0,175.22,4 = 3,92 lít.

Chọn D.

Ý kiến của bạn