Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Drive faster! They are us keeping with getting on with

Drive faster! They are us keeping with getting on with

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Drive faster! They are _______ us.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn