Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, cho biết tỉnh có diện tích tr

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, cho biết tỉnh có diện tích tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, cho biết tỉnh có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn