Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Dân số nước ta

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Dân số nước ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Dân số nước ta năm 2005 là (triệu người):


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn