Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Đồng bằng Phú Y

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Đồng bằng Phú Y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn