Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Tỷ trọng GDP kh

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Tỷ trọng GDP kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Tỷ trọng GDP khu vực dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2007 là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn