Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục vào Bảng số liệu

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục vào Bảng số liệu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục vào Bảng số liệu sau:

Tỷ suất sinh và tỷ suất tử Việt Nam giai đoạn 1979 – 2009

(đơn vị :%0)

Nhận xét nào đúng với Bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức: Tỷ suất gia tăng tự nhiên = Tỷ suất sinh - tỷ suất tử

Lập bảng tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên nước ta 1979-2009

Đơn vị (%0)

 

=> Tỷ suất gia tăng tự nhiên giảm liên tục

=> Đáp án C

Ý kiến của bạn