Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Vùng có nhiều t

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Vùng có nhiều t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Vùng có nhiều tỉnh GDP bình quân đầu người phân theo tỉnh đạt trên 50 triệu/ người là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn