Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, tỉnh có tỷ lệ diện tích rừng

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, tỉnh có tỷ lệ diện tích rừng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, tỉnh có tỷ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh đạt dưới 60% là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn