Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dựa vào bảng số liệu: Lượng mưa của một s

Dựa vào bảng số liệu: Lượng mưa của một s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu:

Lượng mưa của một số địa điểm

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn