Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình

Dựa vào bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình năm từ Bắc vào Nam.

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn