Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào bảng số liệu sau đây về sản lượng một số sản phẩm cô

Dựa vào bảng số liệu sau đây về sản lượng một số sản phẩm cô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu sau đây về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta thời kì 2000 – 2005:

Nhận định nào sau đây chưa chính xác ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Lời giải:

Từ 2000- 2005:

-Sản lượng thủy tinh tăng 158/113 (nghìn tấn) * 100% = 1,39 lần

-Sản lượng vải lụa tăng 503/356 (nghìn tấn) *100% = 1,41 lần

-Sản lượng quần áo may sẵn tăng 1011/337 (triệu cái) *100% =  3 lần

-Tương tự:

Giai đoạn 2000-2002:

Sản lượng Thủy tinh tăng : 1,01 lần

Sản lượng Giấy bìa tăng: 1,2 lần

Sản lượng quần áo tăng: 1,45 lần

Sản lượng vải lụa tăng: 1,32 lần

Giai đoạn 2003-2005:

Sản lượng Thủy tinh tăng : 1,08 lần

Sản lượng Giấy bìa tăng: 1,31 lần

Sản lượng quần áo tăng: 1,39 lần

Sản lượng vải lụa tăng: 1,01 lần

=> Như vậy giai đoạn 2003-2005, chỉ có sản lượng Thủy tinh và giấy bìa tăng nhanh hơn giai đoạn 2000-2002, còn sản lượng quần áo và vải lụa giai đoạn 2003- 2005 lại tăng chậm hơn giai đoạn 2000-2002 => nhận định chưa chính xác là đáp án D.

 

Ý kiến của bạn