Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào hình sau trình bày sự hình thành chuỗi đảo núi

Dựa vào hình sau trình bày sự hình thành chuỗi đảo núi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào hình sau, trình bày sự hình thành chuỗi đảo núi lửa và vực sâu Marian.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào hình sau, trình bày sự hình thành chuỗi đảo núi lửa và vực sâu Marian.

Giải chi tiết:

Mảng Thái Bình Dương và mảng Philippin xô húc vào nhau. Mảng địa dương nhẹ hơn => chui xuống mảng lục địa => Tại ranh giới tiếp xúc hình thành vực sâu marian (vực sâu nhất TG) và nâng mảng lục địa lên => mắc ma phun trào dưới đáy đại dương => hình thành hệ thống đảo núi lửa ở phía Tây Thái Bình Dương.

Ý kiến của bạn