Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào kiến thức đã học em hãy phân biệt tôn giáo và t

Dựa vào kiến thức đã học em hãy phân biệt tôn giáo và t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy phân biệt tôn giáo và tín ngưỡng? Cho ví dụ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Mở rộng và so sánh.

Giải chi tiết:

Phân biệt tôn giáo và tín ngưỡng :

- Tín ngưỡng: Là niềm tin của con người vào đối tượng siêu hình, chưa quy tụ thành tổ chức, chưa có giáo luật...

VD: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

- Tôn giáo: là niềm tin của con người vào đối tượng siêu hình , là 1 hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sung bái với hình thức lễ nghi thể hiện sự sung bái đó, có giáo luật chặt chẽ…

VD: Tôn giáo Hồi giáo.

Ý kiến của bạn