Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 3,2 gam bột lưu huỳn

Đun nóng hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 3,2 gam bột lưu huỳn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 3,2 gam bột lưu huỳnh sau phản ứng thu được hỗn hợp A. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí B và m gam chất rắn C. Cho biết tỉ khối hơi của B so với hiđro là 13. Giá trị của m và thành phần phần trăm về thể tích của khí có phân tử khối nhỏ hơn trong B là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nFe = 0,1 mol ; n= 0,1 mol     

(I) Fe + S → FeS

Do A + HCl tạo hỗn hợp khí và thu được chất rắn C

=> phản ứng có hiệu suất; A gồm Fe, FeS, S; khí B gồm H2 và H2S; chất rắn C là S

Đặt nH2 = x và nH2S = y (mol)

Khi cho A tác dụng với HCl:

(II) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(III) FeS + HCl → FeCl2 + H2S

Theo PTHH: nH2 + nH2S = nFe + nFeS = nFe => x + y = 0,1 (1)

mB = nB.MB => 2x + 34y = 0,1.26 (2)

Giải (1) và (2) được x = 0,025 và y = 0,075

nS pư = nFeS = nH2S = 0,075 mol

=> m = mS dư = 3,2 – 0,075.32 = 0,8 gam

=> %VH2 = 25%

Đáp án A   

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn