Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng dấu gạch chéo tách các từ trong câu sau rồi ghi lạ

Dùng dấu gạch chéo tách các từ trong câu sau rồi ghi lạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng dấu gạch chéo tách các từ trong câu sau, rồi ghi lại các từ đơn, từ phức trong câu:

Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm (…). Cứ chốc chốc, tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa hai chân lên vuốt râu.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ đơn, từ phức

Giải chi tiết:

Bởi / tôi / ăn uống /  điều độ / và  / làm việc /  có / chừng mực /  nên /  tôi /  chóng lớn /  lắm (…). Cứ / chốc chốc / , tôi /  lại /  trịnh trọng / và  /khoan thai /  đưa / hai /  chân /  lên / vuốt  / râu.

Từ đơn: bởi, tôi, va, có, nên, tôi, lắm, cứ, tôi, lại, và, đưa, hai, chân, lên, vuốt, râu.

Từ phức:  ăn uống, điều độ, làm việc, chừng mực, chóng lớn, chốc chốc, trịnh trọng, khoan thai. 

Ý kiến của bạn