Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch axit acrylic CH2=CH-COOH không phản ứng được

Dung dịch axit acrylic CH2=CH-COOH không phản ứng được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Dựa vào tính chất hóa học của axit tác dụng với kim loại, oxit kim loại, muối. Ngoài ra axit hữu cơ có tham gia phản ứng este hóa.


- Dựa vào cấu tạo của axit để xác định tính chất khác.

Giải chi tiết:

- Axit acrylic (CH2=CH-COOH) không tác dụng với MgCl2.

- Axit acrylic (CH2=CH-COOH) tác dụng với Na2CO3, Br2, Cu(OH)2.

            CH2=CH-COOH + Na2CO3 → CH2=CH-COONa + CO2 + H2O

            CH2=CH-COOH + Br2 → CH2Br-CHBr-COOH

            2CH2=CH-COOH + Cu(OH)2 → (CH2=CH-COO)2Cu + 2H2O

Chọn D.

Ý kiến của bạn