Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dung dịch mang tính bazơ làm quỳ tím hóa xanh.

Giải chi tiết:

Dung dịch metylamin (CH3NH2) mang tính bazơ làm quỳ tím hóa xanh.

Chọn B.

Ý kiến của bạn