Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ Lysin Ala

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ Lysin Ala

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dung dịch mang tính axit làm quỳ tím hóa đỏ.

Giải chi tiết:

Dung dịch axit glutamic (HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH) làm quỳ tím hóa đỏ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn