Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch chứa các ion cùng tồn lại trong một dung dịch

Dung dịch chứa các ion cùng tồn lại trong một dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chứa các ion cùng tồn lại trong một dung dịch là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để các ion cùng tồn tại trong dung dịch thì các ion không phản ứng với nhau.

Giải chi tiết:

A có NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

B có Mg2+ + CO32- → MgCO3

D có Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Đáp án C

Ý kiến của bạn