Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ t

Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

*Amin:


- Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazơ rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím.


- Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh.


*Amino axit:


- Số nhóm NH2 = số nhóm COOH ⟹ Không làm đổi màu quỳ tím


- Số nhóm NH2 > số nhóm COOH ⟹ Làm quỳ tím hóa xanh (VD: Lysin)


- Số nhóm NH2 < số nhóm COOH ⟹ Làm quỳ tím hóa đỏ (VD: Axit glutamic)

Giải chi tiết:

- Axit amino axetic hay glyxin trong phân tử có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH

⟹ không làm đổi màu quỳ tím.

- Metylamin (CH3NH2) làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

- Axit glutamic trong phân tử có 1 nhóm NH2 và 2 nhóm COOH

⟹ làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

- Lysin trong phân tử có 2 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH

⟹ làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

Đáp án A

Ý kiến của bạn