Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch HNO3 đặc nguội hòa tan được tất cả các chất t

Dung dịch HNO3 đặc nguội hòa tan được tất cả các chất t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch HNO3 đặc nguội hòa tan được tất cả các chất trong dãy gồm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của dung dịch HNO3 đặc, nguội sgk hóa 11 trang 39.

Giải chi tiết:

Dãy gồm Ag, Na2O, FeS, Al(OH)3 phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nguội

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Na2O + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O

FeS + 12HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 9NO2 + 5H2O

Al(OH)3 + 3HNO3 → Al(NO3)3  + 3H2O

Đáp án B

Ý kiến của bạn