Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch I2 dùng để nhận biết chất nào sau đây Fructoz

Dung dịch I2 dùng để nhận biết chất nào sau đây Fructoz

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch I2 dùng để nhận biết chất nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dung dịch I2 có thể dùng để nhận biết hồ tinh bột (tạo phức màu xanh tím).

Đáp án C

Ý kiến của bạn