Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch là hỗn hợp chất lỏng và chất rắn hỗn hợp đồng

Dung dịch là hỗn hợp chất lỏng và chất rắn hỗn hợp đồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm dung dịch sgk hóa 8 trang 136.

Giải chi tiết:

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

Chọn C.

Ý kiến của bạn