Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch X gồm CuCl<sub>2</sub> 0,2M; FeCl<sub>2</sub> 0,3M

Dung dịch X gồm CuCl<sub>2</sub> 0,2M; FeCl<sub>2</sub> 0,3M

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3M. Cho m(g) bột Mg vào 100ml dung dịch X khuấy đều đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,4g chất rắn E. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nếu không có kim loại thoát ra

=> chất rắn gồm Fe2O3 ; MgO ; CuO

Lại có mFe2O3 + mCuO = 0,03.160 + 0,02.80 = 6,4g > 5,4

=> Cu2+ giả sử phản ứng mất x mol

Mg + 2Fe3+ -> Mg2+ + 2Fe2+

Mg + Cu2+ -> Mg2+ + Cu

=> nMg pứ = (0,015 + x) mol

=> chất rắn gồm : 0,03 mol Fe2O3 ; (0,02 – x) mol CuO ; (0,015 + x) mol MgO

=> mrắn = 5,4 = 0,03.160 + (0,02 – x).80 + (0,015 + x).40

=> x= 0,04 mol

=> nFe pứ = 0,055 mol => m = 1,32g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn