Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dưới đây là một số đặc điểm của đột biến gen và đột biến nhi

Dưới đây là một số đặc điểm của đột biến gen và đột biến nhi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới đây là một số đặc điểm của đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể: 

(1) Xảy ra ở cấp độ phân tử và thường có tính thuận nghịch. 

(2) Đa số là có hại và thường được biểu hiện ngay thành kiểu hình. 

(3) Xảy ra một cách ngẫu nhiên. 

(4) Đa số đột biến ở trạng thái lặn nên khó phát hiện. 

Có bao nhiêu điểm khác biệt giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) chỉ có ở đột biến gen: đột biến gen xảy ra ở cấp độ phân tử và thường có tính thuận nghịch.

(2) chỉ có ở đột biến nhiễm sắc thể: đa số đột biến nhiễm sắc thể là có hại và thường được biểu hiện ngay ra kiểu hình.

(3) có ở cả đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể: đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

(4) chỉ có ở đột biến gen: 

- Khả năng phát sinh đột biến gen trội và đột biến gen lặn là ngang nhau.

- Ở cấp độ cơ thể đột biến gen thường có hại, một số có lợi hoặc trung tính.

- Các đột biến gen trội có hại thường biểu hiện ngay ra kiểu hình và bị chọn lọc tự nhiên đào thải, các đột biến gen lặn có hại chỉ bị chọn lọc tự nhiên đào thải khi ở trạng thái đồng hợp lặn → gen đột biến tồn tại trong quần thể chủ yếu là gen lặn và thường tồn tại ở trạng thái dị hợp.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn