Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dưới đây là sơ đồ khảo sát sở thích ăn hoa quả của các

Dưới đây là sơ đồ khảo sát sở thích ăn hoa quả của các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới đây là sơ đồ khảo sát sở thích ăn hoa quả của các bạn lớp 5A.

 

Em hãy cho biết: Phát biểu nào đúng – Ghi Đ, phát biểu sai - Ghi S.

a) Số bạn thích ăn táo bằng số bạn thích ăn nho.

b) Số bạn thích ăn nho bằng số bạn thích ăn dâu tây.

c) Số bạn thích ăn dâu tây bằng số bạn thích ăn táo.

d) Số bạn thích ăn nho bằng số bạn thích ăn lê.

e) Số bạn thích ăn lê bằng số bạn thích ăn dâu tây.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát  hình ảnh, tìm ra các phân số bằng nhau, rồi kết luận tính đúng sai của mỗi câu.

Giải chi tiết:

a) Số bạn thích ăn táo bằng số bạn thích ăn nho. S

b) Số bạn thích ăn nho bằng số bạn thích ăn dâu tây. S

c) Số bạn thích ăn dâu tây bằng số bạn thích ăn táo. Đ

d) Số bạn thích ăn nho bằng số bạn thích ăn lê. Đ

e) Số bạn thích ăn lê bằng số bạn thích ăn dâu tây. S

Ý kiến của bạn