Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào y = cos

Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào y = cos

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Dựa vào các điểm đặc biệt thuộc đồ thị hàm số.


- Dựa vào chu kì tuần hoàn của hàm số.

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị ta thấy: Điểm (left( {0;0} right)) không thuộc đồ thị hàm số, do đó loại đáp án C và D.

Ta lại có: Hàm số có chu kì tuần hoàn (T = dfrac{{3pi }}{2} - left( { - dfrac{{3pi }}{2}} right) = 3pi ).

Xét đáp án A: Hàm số (y = cos left( {dfrac{{3x}}{2}} right))có chu kì tuần hoàn (T = dfrac{{2pi }}{{dfrac{3}{2}}} = dfrac{{4pi }}{3}) (loại).

Xét đáp án B: Hàm số (y = cos left( {dfrac{{2x}}{3}} right))có chu kì tuần hoàn (T = dfrac{{2pi }}{{dfrac{2}{3}}} = 3pi ) (thỏa mãn).

Chọn B.

Ý kiến của bạn