Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường kính của hình tròn tâm O của hình bên là OM    

Đường kính của hình tròn tâm O của hình bên là OM    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường kính của hình tròn tâm O của hình bên là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đường kính của hình tròn tâm O trong hình vẽ là MN.  

Giải chi tiết:

Đường kính của hình tròn tâm O trong hình vẽ là MN.

Chọn B.

Ý kiến của bạn