Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 do ai

Đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 do ai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 do ai khỏi xướng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn