Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường lối đổi mới nền kinh tế nước ta chính thức được bắt đầ

Đường lối đổi mới nền kinh tế nước ta chính thức được bắt đầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường lối đổi mới nền kinh tế nước ta chính thức được bắt đầu từ năm 1986, nền kinh tế được phát triển theo xu thế:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn