Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle Đức tro

Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle Đức tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle (Đức) trong những năm 1933 – 1939?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 68.

Giải chi tiết:

Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle (Đức) trong những năm 1933 – 1939 là tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh.

Chọn: D

Ý kiến của bạn