Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

during the storm The fence was collapsed They collapsed

during the storm The fence was collapsed They collapsed

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________________during the storm.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu bị động

Giải chi tiết:

collapse (v): sụp đổ, sập

Chủ ngữ “fence” (hàng rào) có thể tự thực hiện hành động “collapse” (rơi, sập, sụp) => câu chủ động

Cấu trúc câu bị động thì quá khứ đơn: S + was/were + P2

Tạm dịch: Hàng rào đã sập trong cơn bão.

Chọn D.

Ý kiến của bạn