Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

dx - 1x^2 - 2x + 1 + dxx + 1 - 2 d3 + x^2x^2 - 1 d3 + x

dx - 1x^2 - 2x + 1 + dxx + 1 - 2 d3 + x^2x^2 - 1 d3 + x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(dfrac{{x - 1}}{{{x^2} - 2x + 1}} + dfrac{x}{{x + 1}} - 2)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.

Giải chi tiết:

(dfrac{{x - 1}}{{{x^2} - 2x + 1}} + dfrac{x}{{x + 1}} - 2)

(begin{array}{l} = dfrac{{x - 1}}{{{{left( {x - 1} right)}^2}}} + dfrac{x}{{x + 1}} - 2\ = dfrac{1}{{x - 1}} + dfrac{x}{{x + 1}} - 2\ = dfrac{{x + 1}}{{left( {x - 1} right)left( {x + 1} right)}} + dfrac{{xleft( {x - 1} right)}}{{left( {x - 1} right)left( {x + 1} right)}} - dfrac{{2left( {x - 1} right)left( {x + 1} right)}}{{left( {x - 1} right)left( {x + 1} right)}}\ = dfrac{{x + 1 + {x^2} - x - 2left( {{x^2} - 1} right)}}{{{x^2} - 1}}\ = dfrac{{{x^2} + 1 - 2{x^2} + 2}}{{{x^2} - 1}}\ = dfrac{{3 - {x^2}}}{{{x^2} - 1}}end{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn