Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

dx - 2x + 2 - d3x - 2 = d2x - 22x^2 - 4 S = - 45 S =

dx - 2x + 2 - d3x - 2 = d2x - 22x^2 - 4 S = - 45 S =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(dfrac{{x - 2}}{{x + 2}} - dfrac{3}{{x - 2}} = dfrac{{2x - 22}}{{{x^2} - 4}})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương trình chứa ẩn ở mẫu:


+ Tìm điều kiện xác định của phương trình.


+ Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.


+ Giải phương trình vừa nhận được.


+ Kiểm tra và kết luận. Với những giá trị của ẩn tìm trong bước 3, các giá trị thỏa mãn được điều kiện xác định ở bước 1 chính là nghiệm của phương trình đã cho.

Giải chi tiết:

(dfrac{{x - 2}}{{x + 2}} - dfrac{3}{{x - 2}} = dfrac{{2x - 22}}{{{x^2} - 4}})

     (dfrac{{x - 2}}{{x + 2}} - dfrac{3}{{x - 2}} = dfrac{{2x - 22}}{{{x^2} - 4}})                                                                   Điều kiện: (left{ begin{array}{l}x + 2 ne 0\x - 2 ne 0\{x^2} - 4 ne 0end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ne  - 2\x ne 2end{array} right.)

(begin{array}{l} Leftrightarrow dfrac{{{{left( {x - 2} right)}^2}}}{{left( {x + 2} right)left( {x - 2} right)}} - dfrac{{3left( {x + 2} right)}}{{left( {x + 2} right)left( {x - 2} right)}} = dfrac{{2x - 22}}{{left( {x + 2} right)left( {x - 2} right)}}\ Rightarrow {left( {x - 2} right)^2} - 3left( {x + 2} right) = 2x - 22\ Leftrightarrow {x^2} - 4x + 4 - 3x - 6 = 2x - 22\ Leftrightarrow {x^2} - 4x + 4 - 3x - 6 - 2x + 22 = 0\ Leftrightarrow {x^2} - 9x + 20 = 0\ Leftrightarrow {x^2} - 4x - 5x + 20 = 0\ Leftrightarrow xleft( {x - 4} right) - 5left( {x - 4} right) = 0\ Leftrightarrow left( {x - 4} right)left( {x - 5} right) = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x - 4 = 0\x - 5 = 0end{array} right.\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 4,left( {tm} right)\x = 5,,left( {tm} right)end{array} right.end{array})

Vậy tập  nghiệm của phương trình là (S = left{ {4;,,5} right}).

Chọn C.

Ý kiến của bạn