Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Each child had to a short speech to the rest of the cl

Each child had to a short speech to the rest of the cl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Each child had to ____ a short speech to the rest of the class.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn