Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy nêu ngắn gọn vài nét về tác giả Nguyễn Thiếp và

Em hãy nêu ngắn gọn vài nét về tác giả Nguyễn Thiếp và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy nêu ngắn gọn vài nét về tác giả Nguyễn Thiếp và tác phẩm.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào tác giả, tác phẩm Bàn về phép học.

Giải chi tiết:

1. Tác giả

- Nguyễn Thiếp (1723-1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, người đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.

- Quê quán: làng Mật Thôn, xã Ao Nguyệt, huyện La Sơn (nay thuộc huyện Đức Thọ) tỉnh Hà Tĩnh.

- Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác:

+ Ông từng làm quan dưới triều Lê nhưng sau đó từ quan về dạy học.

+ Ông từng được vua Quang Trung viết thư mời giúp triều Tây Sơn, góp phần xây dựng đất nước về mặt chính trị.

+ Những tác phẩm tiêu biểu: La Sơn tiên sinh thi tập, Hạnh Am di văn…

2. Tác phẩm

- Giá trị nội dung: Bài tấu giúp ta hiểu được mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần xây dựng đất nước chứ không phải học để cầu danh lợi. Học tốt phải có phương pháp học đặc biệt học phải đi đôi với hành.

- Giá trị nghệ thuật:

+ Bài tấu có cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ rõ ràng.

+ Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, ý tứ bộc lộ trực tiếp giàu sức thuyết phục.

Ý kiến của bạn